فرح دیبا در حال دیدن شهر فرنگ در جشن هنر شیراز

 

 

 

خانم ایزدی ریس دفتر علیا حضرت ملكه مادر به طور خصوصی به دوستان نزدیك خود اظهار داشته است شاهنشاه در تشریف فرمایی به ایتالیا شخصا از والاحضرت ثریا دیدن خواهند كرد و سعی خواهند كرد معظم لها را برای مراجعت به ایران و ادامه زندگی مجدد با مقام شامخ سلطنت راضی نگهدارند.

بانوی مذكور افزوده شایعه ازدواج شاه و صدور اعلامیه در روز چهارم آبان نیز خالی از حقیقت و بیشتر برای تحریك اعصاب والاحضرت ثریا صورت گرفته و آنچه مسلم است پدر والاحضرت ثریا در شرفیابی خود به حضور شاهنشاه به عرض رسانیده اند كه بر اثر مكاتبه با والاحضرت تا حدی ایشان را به مراجعت به ایران و كسب افتخار مجدد همسری شاهنشاه راضی نموده اند و لازمه آن فقط ملاقات شخص شاهنشاه با والاحضرت ثریا می باشد.

در حال حاضر والاحضرت شهناز پهلوی بیش از همه به مراجعت والاحضرت ثریا به ایران ابراز علاقه می نماید ولی والاحضرت اشرف پهلوی كماكان نظر موافقی با این موضوع ندارند.