مركز اسناد انقلاب اسلامی:

سرلشكر شهید ولی الله فلاحی، همسنگر شهید مصطفی چمران در جبهه پاوه درباره فداكاری و ایثارگری این شهید می گوید: « در حادثه پاوه همراه ایشان ( شهید چمران) بودم. شهر كاملا در محاصره افراد مسلح بود و هیچ راهی برای نفوذ به شهر وجود نداشت، مگر از راه هوا. به اتفاق هم با هلی كوپتر وارد پاوه شدیم؛ آن هم در زیر باران گلوله و سرانجام خودمان را به پاسگاه ژاندارمری رساندیم. ظرف یكی دو روز محاصره پاوه هر چه پیام فرستادیم جواب نیامد و در نتیجه با دكتر توافق كردیم و قرار شد یكی از ما دو نفر از پاوه خارج شود و كمك بیاورد.

دكتر به من گفت اگر از شهر خارج شوم، روی نیروهای زمینی و نیروهای هوایی فرماندهی ندارم، اما تو به روی نیروی زمینی و هوایی فرماندهی داری، ضمن آنكه من در اینجا با عملیات نامنظم آشنایی دارم؛ پس بهتر است تو بروی.

البته این پیشنهاد یك فداكاری كامل بود، چون اگر هلی كوپتر بلند می شد و من از شهر می رفتم، زنده می ماندم اما حضور در شهر هیچ امیدی به زنده ماندن نبود. دو فروند هلی كوپتر آمدند و من را ببرند كه اولی هدف قرار گرفت و سقوط كرد، اما دومی كه در آن بودم 9 گلوله خورد و سرانجام از زمین بلند شد و به كرمانشاه بازگشتیم.»

منبع: احمد حسینیا، زندگی نامه سرلشكر شهید ولی الله فلاحی، مركز اسناد انقلاب اسلامی ، 1378