امام موسی صدر و ولید جنبلاط رهبر حزب سوسیالیست ترقیخواه
امام و رشید کرامی نخست‌وزیر وقت لبنان

امام صدر و کمال جنبلاط رهبر حزب سوسیالیست ترقیخواه


با سلیمان فرنجیه رییس‌جمهور وقت لبنان


امام و سلیم الحص نخست‌وزیر اسبق لبنان


با شارل حلو رییس‌جمهور اسبق


از راست: پی‌یر جمیل رییس و موسس حزب کتایب، صائب سلام نخست‌وزیر اسبق، امام موسی صدر، امیل اده رییس فراکسیون ملی، شیخ حسن یعقوب


با کمیل شمعون رییس‌جمهور و صائب سلام نخست‌وزیر اسبق لبنان


پرس تی وی بیروت