11 آبان 1342
شهادت طیب حاج‌رضایی و حاج اسماعیل رضایی
طيب حاج رضائي و حاج اسماعيل رضائي که از به جرم طرفداری از امام خمینی در قیام 15 خرداد دستگیر شدند بودند، در پادگان حشمتیه تیرباران شده و به شهادت رسیدند.