30 بهمن 1357
گشایش سفارت فلسطین در ایران
سفارت فلسطين در ايران در محل سابق سفارت اسرائيل گشايش يافت.