4 تیر 1319
بازداشت متین دفتری توسط رضاخان
احمد متين دفتري كه در سوم آبان 1318 كابينه خود را تشكيل داده بود، به دستور رضاخان بركنار وبازداشت شد.