20 شهریور 1316
آغاز به کار یازدهمین دوره مجلس شورای ملی
دوره يازدهم مجلس شوراي ملي آغاز به كار كرد. اين مجلس تا 27 شهريور 1318 برقرار بود.