19 مهر 1331
انتصاب حسین فاطمی به سمت وزارت امور خارجه

دكتر حسين فاطمي مدير روزنامه «باختر امروز» و نماينده مجلس شوراي ملي به سمت وزير امور خارجه منصوب شد.