16 آبان 1355
فرمان ممنوعیت استفاده از چادر در مدارس توسط رژیم پهلوی
ساواك به نقل از دستور اميرعباس هويدا نخست وزير به وزيران علوم و آموزش عالي و آموزش و پرورش اعلام كرد در داخل مدارس، دانشكده ها و مؤسسات آموزشي، استفاده دختران از چادر ممنوع است.