2 دی 1302
برگزاری تظاهرات گسترده ضد انگلیسی در تهران

به دعوت آيت‌الله خالصي زاده راهپيمايي بزرگي در تهران عليه انگليس برگزار شد. اين راهپيمايي در اعتراض به مداخلات انگليس در امور داخلي افغانستان صورت گرفت.