22 بهمن 1357
استعفای فرماندهان ارتش رژیم پهلوی

فرماندهان نيروهاي سه گانه ارتش با حضور در خدمت امام خميني، استعفاي خود را تقدیم كردند.