23 بهمن 1357
تأسیس کمیته‌های انقلاب به دستور امام خمینی

به فرمان امام خميني كميته‌‌هاي انقلاب اسلامي با هدف كمك به امنيت عمومي تاسيس شدند.