26 بهمن 1357
دستگیری حسن طوفانیان

ارتشبد حسن طوفانيان جانشين وزير جنگ و مسئول خريدهاي نظامي محمدرضا پهلوی توسط مردم دستگیر و به زندان قصر منتقل شد.