27 بهمن 1299
هماهنگی نیروهای انگلیسی برای انجام کودتای رضاخانی

آیرونساید در ملاقاتی با وزیر مختار انگلیس در تهران، وی را در جریان کودتای قریب الوقوع رضاخان قرار داد.