29 بهمن 1356
قیام خونین مردم تبریز

در مراسم چهلم شهدای 19 دی قم در تبریز، مأموران رژیم پهلوی با قدرت تمام به مردم حمله کردند و این مراسم را به خون نشاندند.