با محوریت خاطرات تاریخی از پیاده‌روی اربعین؛
پانزدهمین قسمت از بسته تصویری «خاطره‌نگاشت» منتشر شد
پایگاه مرکز اسناد انقلاب اسلامی؛ پانزدهمین قسمت از بسته تصویری «خاطره‌نگاشت» با محوریت خاطرات تاریخی از پیاده‌روی اربعین در سال‌های دور منتشر شد. در این بسته روایت‌های تاریخی از سنت قدیمی مشایه یا پیاده‌روی اربعین منتشر شده است که در ادامه می‌بینید.

پانزدهمین قسمت از بسته تصویری «خاطره‌نگاشت» منتشر شد

پانزدهمین قسمت از بسته تصویری «خاطره‌نگاشت» منتشر شد

پانزدهمین قسمت از بسته تصویری «خاطره‌نگاشت» منتشر شد

پانزدهمین قسمت از بسته تصویری «خاطره‌نگاشت» منتشر شد

پانزدهمین قسمت از بسته تصویری «خاطره‌نگاشت» منتشر شد

پانزدهمین قسمت از بسته تصویری «خاطره‌نگاشت» منتشر شد