اینستاگرام مرکز اسناد انقلاب اسلامی منتشر کرد؛
قابِ نابِ انقلاب
پایگاه مرکز اسناد انقلاب اسلامی؛ با ورود امام در 12 بهمن 1357 به میهن اسلامی، مردم از مناطق مختلف کشور برای برای استقبال از امام خود در تهران گرد آمدند. دوربین‌ها جلوه‌های مختلفی از انقلاب شکوهمند اسلامی را ثبت و ضبط کرده‌اند. 
در ادامه برخی از تصاویر از دوران انقلاب نظر می‌گذرد.

قابِ نابِ انقلاب


قابِ نابِ انقلاب


قابِ نابِ انقلاب


قابِ نابِ انقلاب


قابِ نابِ انقلاب


قابِ نابِ انقلاب


قابِ نابِ انقلاب


قابِ نابِ انقلاب


قابِ نابِ انقلاب


قابِ نابِ انقلاب


قابِ نابِ انقلاب


قابِ نابِ انقلاب


قابِ نابِ انقلاب