اینستاگرام مرکز اسناد انقلاب اسلامی منتشر کرد؛
یک گام تا پیروزی؛ تصاویری از آخرین مبارزات مردم در بهمن 57
مرکز اسناد انقلاب اسلامی؛ در 21 بهمن 1357 بعد از اعلان حکومت نظامی از سوی شاپور بختیار، امام فرمان شکستن حکومت نظامی را صادر کرده و از مردم خواستند به خیابان‌ها بیایند. و این آخرین تیر بر پیکره‌ی رژیم طاغوتی بود. 

تصاویری از آن روز تاریخ‌ساز را می‌بینید.

گامِ آخرِ انقلاب


گامِ آخرِ انقلاب


گامِ آخرِ انقلاب


گامِ آخرِ انقلاب


گامِ آخرِ انقلاب


گامِ آخرِ انقلاب


گامِ آخرِ انقلاب


گامِ آخرِ انقلاب


گامِ آخرِ انقلاب


گامِ آخرِ انقلاب


گامِ آخرِ انقلاب