شهید رجایی در آئینه تصویر
پایگاه مرکز اسناد انقلاب اسلامی؛ به بهانه سالگرد شهادت شهید محمدعلی رجایی، در ادامه تصاویری از ایشان از نظر می‌گذرد.

شهید رجایی در آئینه تصویر


شهید رجایی در آئینه تصویر


شهید رجایی در آئینه تصویر


شهید رجایی در آئینه تصویر


شهید رجایی در آئینه تصویر


شهید رجایی در آئینه تصویر


شهید رجایی در آئینه تصویر


شهید رجایی در آئینه تصویر


شهید رجایی در آئینه تصویر