سند منتشر نشده از حادثه فیضیه
روایت یک افسر ارتشی از فاجعه خونین مدرسه فیضیه

روایت یک افسر ارتشی از فاجعه خونین مدرسه فیضیه


روایت یک افسر ارتشی از فاجعه خونین مدرسه فیضیه


روایت یک افسر ارتشی از فاجعه خونین مدرسه فیضیه

روایت یک افسر ارتشی از فاجعه خونین مدرسه فیضیه