مرکز اسناد انقلاب اسلامی

نام کتاب: دیپلماسی عمومی آمریكا در ایران در دوره پهلوی دوم
نام نویسنده: رضا بیگدلو
موضوع : کتاب
زیرگروه موضوع: تاریخ انقلاب
تاریخ انتشار: ۱۳۹۵
قیمت: ۱۲۰۰۰۰ ریال
شمارگان: ۱۰۰۰
تعداد صفحات: ۲۵۸
قطع: وزیری
شابک: ۹۷۸-۹۶۴-۴۱۹-۷۹۹-۴
تعداد
وضعیت: موجود
نسخه کتاب الکترونیک:
معرفی اجمالی:

دیپلماسی عمومی آمریكا در دورهی پهلوی دوم آن را به قدرت اول در ایران تبدیل كرد، به‌طوری‌كه گوی سبقت را از رقبا ربود. سیاست عدم توسل به زور و رویارویی مستقیم، كه در قالب اقدامات و فعالیتهای فرهنگی انجام میشد، به همراهیهای ذهنی و عینی برخی گروههای اجتماعی در ایران با فرهنگ غربی كمك كرد و امكان سلطهی سیاسی مطلق آمریكا بر كشور را فراهم نمود. بهرغم همهی تلاش‌های آمریكاییها و عوامل داخلی آنها در ایران، سرانجام دیپلماسی عمومی ایالات متحده مقهور نفوذ دین مبین اسلام در ایران شد و انقلاب اسلامی به رهبری امام خمینی به سلطهی همهجانبهی آمریكاییها در ایران پایان داد.