مرکز اسناد انقلاب اسلامی

نام کتاب: نقش رسانه های مجازی در فتنه سال 1388
تاریخ انتشار: ۱۳۹۶
قیمت: ۱۹۰۰۰۰ ریال
شمارگان: ۱۰۰۰
تعداد صفحات: ۳۵۲
قطع: وزیری
شابک: ۹۷۸-۹۶۴-۴۱۹-۸۵۱-۹
تعداد
وضعیت: موجود
معرفی اجمالی:

دهمین دورهی انتخابات ریاستجمهوری، بهویژه تحولات پس از آن، عرصهی فعالیت و مداخلهگری رسانههای مجازی و شبكههای اجتماعی بود. این رسانهها پیش و حین انتخابات به كارآمدزدایی و اعتبارزدایی از دولت پرداختند و پس از انتخابات هم با ادعای تقلب در انتخابات، به اعتمادزدایی و مشروعیتزدایی از نظام ادامه دادند. رسانههای مذكور در زمان تبلیغات انتخاباتی، مسائلی چون فساد سیاسی، اقتصادی و اخلاقی در حكومت را مطرح میكردند اما بیشترین، گستردهترین و شدیدترین فعالیت را پس از برگزاری انتخابات داشتند. آنها با طرح شبههی تقلب در انتخابات، ادعای خشونت، شكنجه، سركوب، كودتا و... در جامعه را دنبال میكردند.