مرکز اسناد انقلاب اسلامی

نام کتاب: مذهب و مدرنیزاسیون در ایران
موضوع : کتاب
زیرگروه موضوع: اندیشه سیاسی
تاریخ انتشار: ۱۳۸۰
قیمت: ۲۰۰۰۰ ریال
شمارگان: ۳۰۰۰
تعداد صفحات: ۴۸۴
قطع: وزیری
وضعیت: ناموجود
نسخه کتاب الکترونیک:
معرفی اجمالی:

ورود اندیشه های غربی، از مهمترین چالشهای فراروی تاریخ معاصر ایران بوده و چنین رخدادی صرف نظر از ابعاد سیاسی و اجتماعی آن، چالشی فرهنگی است كه سنت فكری گذشته ما را در معرض پرسش قرار داده است.در این كتاب ضمن پاسخگویی به بسیاری از پرسشهای مباحث نظری در خصوص رابطه مذهب و مدرنیزاسیون و نقش و تواناییهای مذهب در حمایت از روند نوسازی، سعی شده كه ابعاد مختلف رابطه میان مذهب و توسعه تبیین و به ترسیم مدل و الگوی مناسب نوسازی در جامعه دینی كمك كند.