«گمان می‌کنم اگر تمام جریان زندگی مرا به صورت کتاب در‌آورند برای دانش‌آموزان مفید باشد»

تصویری از وصیت‌نامه دست‌نویس شهید رجایی