شما بپرسید| پاسخ حسین علائی و محمد درودیان

چرا امام پذیرش قطعنامه را به نوشیدن جام زهر تعبیر کرد؟