شما بپرسید| پاسخ علی‌محمد بشارتی و مهدی چمران

دلیل مخالفت شهید چمران با اعتبارنامه شهید حسن آیت چه بود؟