قم/برشی از خاطرات حسن روحانی

برنامه های مبارزاتی طلاب قم در نوروز 1344