انقلاب اسلامی در استان مرکزی

شعاع انقلاب چگونه به روستاهای اراک رسید؟