همزمان با ایام محرم معرفی شد:

بسته کتاب «از قیام حسینی تا انقلاب خمینی»

همزمان با سالروز بازگشت آزادگان به میهن صورت گرفت:

معرفی بسته کتاب "آزادگان"