اعتراف نخست‌وزیر شاه به سرسپردگی رژیم پهلوی

مالک اصلی ایران در دوره پهلوی

توصیفی از وضعیت مردم ایران در دوران سلطنت پهلوی

در جست‌‍وجوی یک تکه نان خشک!

توصیفی از شرایط تهران در سال 56

تهرانِ خاموش