چگونه شاه بافت اجتماعی ایران را تخریب کرد؟

توصیف وضعیت تهران در دوران محمدرضا پهلوی

کلاس تاریخ

حقارتِ شاه