خاطره‌ای از آیت‌الله سیدحسن نصرالله

توصیه آیت‌الله سیدمحمدباقر صدر درباره امام خمینی