راه‌آهنی که سطح زندگی مردم را پایین ‌آورد

نتایج احداث راه‌آهن سراسری در دوران رضاخان