بازخوانی كتاب "پرونده مسكوت"

از حمله تروریستی 8 شهریور 1360 تا فتنه 1388