بازخوانی پیام امام خمینی(ره) درباره پذیرش قطعنامه 598

"قبول قطعنامه 598 برای من از زهر كشنده‌تر است"