بازخوانی نامه عتاب‌آمیز امام خمینی(ره) به میرحسین موسوی

"دست به كارهایی نزنیم كه دشمنان اسلام از آن سوء استفاده كنند"