نگاهی به آخرین روزهای مقاومت در خرمشهر

خرمشهر چگونه اشغال شد؟