تحصن در دانشگاه تهران در اعتراض به بستن فرودگاه‏های كشور

آغاز تحصن روحانیون و دانشجویان در دانشگاه تهران جهت ورود امام خمینی به ایران

تحصن در دانشگاه تهران در اعتراض به بستن فرودگاه‏های كشور

تحصن روحانیون و دانشجویان در دانشگاه تهران جهت ورود امام خمینی به ایران

تحصن در دانشگاه تهران در اعتراض به بستن فرودگاه‏های كشور

تحصن روحانیون در مسجد دانشگاه تهران در بهمن 1357

تحصن در دانشگاه تهران در اعتراض به بستن فرودگاه‏های كشور

پایان تحصن روحانیون در دانشگاه تهران در روز بازگشت امام خمینی به كشور

تحصن در دانشگاه تهران در اعتراض به بستن فرودگاه‏های كشور

پایان تحصن روحانیون و مردم در مسجد دانشگاه تهران در روز بازگشت امام خمینی به كشور

تحصن در دانشگاه تهران در اعتراض به بستن فرودگاه‏های كشور

پایان تحصن روحانیون و مردم در مسجد دانشگاه تهران در روز بازگشت امام خمینی به كشور

تحصن در دانشگاه تهران در اعتراض به بستن فرودگاه‏های كشور

    یكی از روحانیون در حال سخنرانی در تحصن در جلوی دانشگاه تهران

تحصن در دانشگاه تهران در اعتراض به بستن فرودگاه‏های كشور

پایان تحصن روحانیون و مردم در مسجد دانشگاه تهران در روز بازگشت امام خمینی به كشور