مرکز اسناد انقلاب اسلامی

کد خبر: ۷۴۷۲
انقلاب اسلامی در مازندران
زن خانه‌دار شاید بی‌سواد یا کم‌سواد درِ خانه را باز می‌کرد و این جوانان را که در معرض خطر بودند برای اینکه دستگیر نشوند، برای اینکه مورد اصابت قرار نگیرند، به خانه راه می‌داد. وقتی این جمعیت‌ها می‌آمدند و می‌رفتند و تظاهرات دسته‌جمعی بود دسته‌دسته این زن‌ها شربت درست می‌کردند... پیرزن، جوان، میان‌سال، می‌دادند دست برادرشان، دست بچه‌شان، نزدیک‌ترین افرادشان... و به لهجه‌ی مازندرانی(برار تو می براری)
تاریخ انتشار: ۱۰:۱۱ - ۰۳ بهمن ۱۴۰۰ - 2022January 23

پایگاه مرکز اسناد انقلاب اسلامی؛ زنان در به ثمر رسیدن انقلاب اسلامی نقش چشمگیر و معتنا به داشتند. اقشار مختلف بانوان کشور در شهرها و روستاها علاوه بر فعالیت سیاسی به امور جانبی مبارزه و پشتیبانی از انقلابیون می‌پرداختند.

به عنوان نمونه در مازندران و در شهر آمل مادران و بانوان انقلابی به حمایت از جوانان همت گماشتند. در همین زمینه در جلد سوم کتاب "انقلاب اسلامی در مازندران" چنین آمده است: جوانان انقلابی برای گریز از مأموران دولت به کوچهها و خانههای مردم پناه میبردند. [حسن] اکبری درباره همبستگی مردم با هم و همکاری زنان انقلابی چنین میگوید: «مردم با همبستگی و علاقه و شور و نشاط، زنهای خانهدار یک مرتبه میدیدی که با چه شوری وسط میآیند با چه عشق و علاقهای. وقتی این بچهها توی این کوچهها در معرض تیر و تفنگ قرار داشتند و درِ خانه را باز میکردند... از خانه بیرون میزدند در آن حیاط توی این کوچه میگشتند و حال آنکه[ممکن است] این گلولهای که در رفته کمانه کند به سینهاش بخورد. ولی در عین حال این خطر را میپذیرفت.

زن خانهدار شاید بیسواد یا کمسواد درِ خانه را باز میکرد و این جوانان را که در معرض خطر بودند برای اینکه دستگیر نشوند، برای اینکه مورد اصابت قرار نگیرند، به خانه راه میداد. وقتی این جمعیتها میآمدند و میرفتند و تظاهرات دستهجمعی بود دستهدسته این زنها شربت درست میکردند... پیرزن، جوان، میانسال، میدادند دست برادرشان، دست بچهشان، نزدیکترین افرادشان... و به لهجهی مازندرانی(برار تو می براری)».


ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ارسال نظر