29 شهریور 1391
ترور برهان‌الدین ربانی رهبر حزب جمعیت اسلامی افغانستان
برهان الدین ربانی، رهبر حزب جمعیت اسلامی افغانستان و رئیس شورای عالی صبح در حال گفتگو با اعضای گروه طالبان در منزل خود، توسط عامل انتحاری طالبانی ترور شد.