23 مهر 1357
گسترش اعتصابات در سراسر کشور
كاركنان كارخانجات نساجي يزد، پالايشگاه شيراز، آب و برق كرمان، دخانيات اصفهان، اورژانس تهران، نيروگاه اتمي آبادان، معادن ذغالسنگ دامغان، اداره ثبت احوال خراسان و كارگران شركت «سيتروئن» امروز به پشتيباني از روند انقلاب دست از كار كشيدند.