19 مرداد 1348
مرگ محمود جم
محمود جم از نخست وزيران رضاخان در 90سالگي درگذشت ‌وجنازه وي در ابن بابويه دفن شد.