5 شهریور 1320
سقوط کابینه علی منصور

درپي اشغال ايران توسط متفقين‌، كابينه علي منصور سقوط كرد و محمدعلي فروغي به حكم رضاخان روی کار آمد.