جشنهایی به یاد كودتا

 

جشنهایی به یاد كودتا

رژه واحد نمونه سواره نظام ارتش در سالروز كودتای سوم اسفند 1299 در میدان جلالیه سال 1316 خورشیدی

 

جشنهایی به یاد كودتا

یگانهای نمونه ارتش در سالروز كودتای سوم اسفند در میدان جلالیه در سال 1316 خورشیدی

 

جشنهایی به یاد كودتا

جایگاه ویژه میدان جلالیه تهران در روز رژه واحدهای نمونه ارتش در سالروز كودتای سوم اسفند در میدان جلالیه سال 1316 خورشیدی

 

جشنهایی به یاد كودتا

حضور مقامات ایرانی و دیپلماتهای خارجی مقیم ایران در مراسم رژه ارتش در سالروز كودتای سوم اسفند در میدان جلالیه سال 1316 خورشیدی

 

جشنهایی به یاد كودتا

حضور مقامات ایرانی و دیپلماتهای خارجی مقیم ایران در مراسم رژه ارتش در سالروز كودتای سوم اسفند در میدان جلالیه سال 1316 خورشیدی

 

جشنهایی به یاد كودتا

رضا پهلوی سوار بر اسب به هنگام شركت در مراسم سان و رژه به مناسبت سالروز كودتای سوم اسفند در میدان جلالیه

 

جشنهایی به یاد كودتا

مراسم سان و رژه به مناسبت سالگرد كودتای سوم اسفند در میدان جلالیه سال 1318 خورشیدی

 

جشنهایی به یاد كودتا

مراسم سان و رژه به مناسبت سالگرد كودتای سوم اسفند در وزارت جنگ (باغ ملی) سال 1304 خورشیدی

 

جشنهایی به یاد كودتا

مراسم سالگرد كودتای سوم اسفند در میدان جلالیه با حضور جمعی از مقامات ، نمایندگان مجلس شورای ملی و همسران آنها در سال 1315 خورشیدی

 

جشنهایی به یاد كودتا

جشن سالروز كودتای سوم اسفند با حضور اقشار مختلف مردم در میدان جلالیه تهران در سال خورشیدی 1315