روایت مطبوعات از همه‌پرسی جمهوری اسلامی در 12 فروردین 58
پایگاه مرکز اسناد انقلاب اسلامی؛ برگزاری رفراندوم تعیین نوع حکومت پس از گذشت حدود 50 روز از پیروزی ملت ایران برابر استبداد و استعمار، موجب سرور مردم و تعجب جامعه جهانی شد. ملت ایران برای اولین بار طعم یک انتخابات آزاد را در عمر سیاسی خود چشید و با پاسخ 98 درصدی به جمهوری اسلامی و امام خمینی آری گفت. روایت مطبوعات از این واقعه تاریخی در ذیل آمده است.
روزنامه
روزنامه اطلاعات، شنبه 11 فروردین 1358


روزنامه
روزنامه آیندگان، شنبه 11 فروردین 1358


روزنامه
روزنامه کیهان، شنبه 11 فروردین 1358


روزنامه
روزنامه اطلاعات، شنبه 11 فروردین 1358


روزنامه
روزنامه کیهان، شنبه 11 فروردین 1358

روزنامه
روزنامه اطلاعات، شنبه 11 فروردین 1358


روزنامه
روزنامه کیهان، شنبه 11 فروردین ماه 1358


روزنامه
روزنامه آیندگان، شنبه 11 فروردین 1358


روزنامه
روزنامه کیهان، یکشنبه 12 فروردین 1358