مرکز اسناد انقلاب اسلامی

موضوعات
نام نویسنده: مصطفی نوری، اشرف سرایلو .
زندگی نامه: