برشی از خاطرات مرحوم عسگراولادی

روایتی از اهتمام امام خمینی به وضع معیشتی مردم