به روایت علی‌محمد بشارتی

سخنان مهم امام خمینی که ثبت و ضبط نشد