برشی از خاطرات اعضای هیئت‌های موتلفه اسلامی

اساسنامه مؤتلفه اسلامی توسط چه کسی تدوین شد؟

برشی از خاطرات حسن روحانی درباره طرح اجباری کردن حجاب

با نظر من تصمیم گرفته شد حجاب الزامی شود/دستور دادم هیچ زن بی‌حجابی را راه ندهند