برشی از خاطرات آیت‌الله مسعودی خمینی

نیروی نفوذی اطلاعاتی امام خمینی(ره) در دستگاه پهلوی