ویژه‌نامه "معجزه خمینی (ره)"/مركز اسناد انقلاب اسلامی منتشر كرد

خاطره منتشرنشده از بیعت همافران با امام خمینی